Fotografia – Còmic – Poesia – Conte

 

 

Bases del 18è PREMI LAMBDA de Fotografía 2014

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la producció fotogràfica de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 18è Premi Lambda de Fotografia totes aquelles fotografies que no hagin estat premiades en altres concursos, ni hagin estat presentades a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editades en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. Les obres han de presentar-se en blanc i negre o en color amb unes dimensions de 21cm x 29,50cm (DINA4).

 

D. Cada obra portarà un títol. Dins d’un sobre tancat hi haurà les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 18è Premi Lambda de Fotografia és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 

Bases del 17è PREMI LAMBDA de Còmic 2014

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de còmics de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 17è Premi Lambda de Còmic tots aquells còmics de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. La historia haurà de constar d’un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4, en format DINA4 o proporcional, i en qualsevol tècnica. En cas de no dominar la retolació dels textos es permetrà que el títol i els textos siguin fets a llapis, adjuntant-hi en tot cas el text escrit.

 

D. Es presentaran 5 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 17è Premi Lambda de Còmic és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 

Bases del 13è PREMI LAMBDA de Poesia 2014

 

  1. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la creació i difusió de poemes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 13è Premi Lambda de Poesia tots aquells poemes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. La participació podrà constar d’un o més poemes, independents o relacionats entre sí, d’una llargada total d’entre 50 i 100 versos aproximadament escrits en Word.

 

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon i adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 13è Premi Lambda de Poesia és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 

Bases del 13è PREMI LAMBDA de Conte 2014

 

  1. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de contes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col•lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 13è Premi Lambda de Conte tots aquells contes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. El conte haurà de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10, format DINA4, escrites en Word, a doble espai i cos lletra 12.

 

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 13è Premi Lambda de Conte és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

BASES GENERALS

DELS PREMIS LAMBDA 2014

 

Els jurats dels Premis Lambda estaran formats per persones especialment sensibilitzades en cada una de les categories. Actuarà de secretari/a, sense vot, una persona nomenada per la Comissió Permanent.

 

No podrà concórrer als Premis cap membre de la Comissió Permanent del Casal Lambda ni cap persona guanyadora d’edicions anteriors, dins la mateixa categoria, si no han transcorregut cinc anys. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

 

L’objectiu dels Premis Lambda és estimular la creació d’obres artístiques que contribueixin al reconeixement social del col·lectiu LGTB. L’expressió artística és fonamental per a la consecució d’aquest objectiu, tal com ho demostra la llarga història del moviment.

 

Les obres aspirants als Premis Lambda 2014 hauran de ser lliurades personalment o trameses per correu certificat, a la seu del Casal Lambda, al c/ Verdaguer i Callís , 10 – 08003 de Barcelona, tot indicant-ne la categoria: Premi Lambda de Fotografia / Còmic / Poesia / Conte. El termini de presentació es clourà el dia 7 de novembre de 2014 a les 21 hores.

 

El lliurament dels Premis tindrà lloc durant el sopar de Nadal que se celebrarà el dia 19 de desembre. L’organització es reserva el dret de publicar total o parcialment les obres presentades, en les seves publicacions.

 

Les obres no premiades de fotografia i còmic, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2015, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus.

 

Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades al centre de documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de poesia i conte concursants. A partir de la data del lliurament dels premis i fins a finals de gener, les obres guanyadores i/o dels i de les participants dels premis de fotografia i còmic podran ser exposades al Casal.

 

Molta inspiració, doncs, i molta sort!

 

 

 

 

Per a més informació:

revista@lambdaweb.org

 

Tlf: 933 195 550