Bases generals del concurs

Implica’t! No et quedis al marge!

1. TEMÀTICA I PARTICIPANTS

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la producció de curtmetratges que contribueixin al reconeixement social del col·lectiu LGBT, objectiu fonamental del Casal Lambda. Aquesta convocatòria va dirigida als alumnes de tots els centres educatius de secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments postobligatoris (no universitaris) així com als casals i entitats de joves de Catalunya. Es pretén fomentar la realització de curtmetratges al voltant de temes relacionats amb la violència homòfoba o qualsevol mena de discriminació per raó de l’orientació sexual o identitat de gènere.

2. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS CURTMETRATGES

■ Els treballs presentats no poden durar més de 5 minuts.

■ Els curtmetratges han de ser inèdits i realitzats durant el curs 2020-2021.

■ S’hauran de presentar en format AVI o MP4. El suport haurà de ser en llapis USB (pendrive) o bé mitjançant WETRANSFER al correu electrònic: concurscurts@lambda.cat. En un sol arxiu que contingui l’obra del concurs i en el que haurà d’aparèixer:

Crèdits inicials:

▫Títol del curtmetratge.
▫Nom del centre educatiu (casal o altres centres) i la població a la que pertany.
▫Curs dels/les alumnes participants (o altres dades que es considerin adients en el cas dels casals o d’altres centres).

Crèdits finals:

▫Lema del Concurs “Implica’t“: “Implica’t, no et quedis al marge!“
▫Relació de les persones participants.

■  Els treballs presentats s’acceptaran en qualsevol idioma de l’Estat Espanyol. En qualsevol cas i si la llengua no és la catalana, hauran d’estar subtitulats en català.

■  El material haurà d’anar acompanyat d’un document escrit en el que consti:

▫Títol del curtmetratge.

▫Nom del centre educatiu (casal o d’altres centres) als que pertanyen els participants.

▫Nivell escolar dels participants (en el cas dels centres educatius).

▫Nom i cognoms del professor/a responsable de l’activitat (o, en el cas dels casals, la persona major d’edat responsable del projecte).

▫Dades de contacte: adreça de correu, adreça de correu electrònic i telèfon.

▫Breu sinopsi.

▫Relació de les persones participants en el curtmetratge indicant:

▫ Nom i cognoms.

▫La seva relació amb el centre (alumne/a, professor/a, personal no docent, pare/mare, tutor/a, familiar…)

▫Si és major d’edat en el moment de presentar el curtmetratge al concurs.

▫ Funció en el rodatge (actor/actriu, tècnic/a, guionista, maquillador/a, personal de suport, etc…).

■ Junt amb el curtmetratge i el document anteriorment esmentat, s’haurà de presentar el següent material acreditatiu:

▫ Carta del centre educatiu (casal o d’altres centres) que acrediti que les persones participants en el curtmetratge pertanyen a la seva entitat i que el centre avala la seva presentació al Concurs de Curtmetratges “Implica’t”.

▫ Carta signada pel professor/a responsable del projecte (o la persona major d’edat en el cas de casals o d’altres centres) que acrediti que disposa de totes les autoritzacions, per part de les persones que hagin intervingut en el projecte, per a la seva presentació en aquest Concurs de Curtmetratges “Implica’t”, amb l’acceptació de les seves bases, i que, en cas de resultar guanyadors del concurs o rebre alguna menció especial per part del jurat, cedeixen els seus drets d’imatge i so, amb caràcter universal i sense límit de temps, al Casal Lambda per a la seva exhibició i difusió.

▫ En cas que algun dels participants en el projecte sigui menors d’edat, resultarà absolutament imprescindible que el professor/a responsable del projecte (o la persona major d’edat en el cas dels casals o d’altres centres) faci una menció especial en la que acrediti que disposa de les autoritzacions, en les mateixes condicions esmentades al punt anterior, signades pels tutors legals dels menors participants amb l’acceptació expressa, per la seva part, de que el curtmetratge sigui presentat en aquest Concurs de Curtmetratges “Implica’t” i l’acceptació d’aquestes bases.

▫ Fotocòpia del DNI del professor/a responsable del projecte (o de la persona major d’edat en el cas dels casals i d’altres centres).

▫ Així mateix, el/la professor/a responsable del projecte (o la persona major d’edat en el cas dels casals o d’altres centres) han de garantir que disposen d’una imatge promocional del curtmetratge i que estarien en disposició de cedir-la a l’organització del concurs en cas que el curtmetratge presentat resultés guanyador o rebés alguna menció especial per part del jurat.

■ En cas que el curtmetratge presentat resultés guanyador i/o rebés una menció especial per part del jurat, el/la professor/a responsable del projecte (o el/la monitor/a major d’edat, en el cas dels casals i d’altres centres) es compromet a lliurar els originals.

■ L’incompliment de la tramesa del material sol·licitat podrà deixar el curtmetratge fora de concurs.

■ Tota la documentació serà lliurada per correu electrònic en arxiu de text (docx o pdf) a: concurscurts@lambda.cat.

■ La documentació original serà guardada pel centre educatiu, casal o entitat de joves. I es lliurarà si cal, a l’organització del concurs.

■ Tot el material rebut formarà part dels arxius del Centre de Documentació del Casal Lambda.

3. JURAT

■ La decisió del jurat es farà pública el llarg de la 25a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià “Fire” i serà inapel·lable.

■ El jurat estarà format per membres del Casal Lambda i persones vinculades al cinema professional. Si es considera oportú, el jurat pot declarar el premi desert, o concedir mencions especials.

4. PREMIS

1 ■ Premi del Jurat al millor curtmetratge, el qual destaqui pel seu contingut, per la seva realització, o perquè analitzi i aporti millores als valors esmentats a l’apartat 1 d’aquesta convocatòria. El curtmetratge guanyador es projectarà en el transcurs la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià “Fire”, 2021.

Un premi d’una tarja regal de la FNAC valorada 400€ per a l’equip del curt guanyador i 500 € pel centre educatiu i un lot de publicacions, bibliografia i vídeos de temàtica LGTB al qual pertany l’equip guanyador. Diploma, amb el reconeixement del premi, dirigit al centre educatiu (casal i d’altres centres) que avali el projecte. El lot serà aportació i suport de les llibreries Cómplices i Antínous.

2 ■ També es contempla un accèssit guardonat amb una tarja regal de la FNAC de 100€.

Tots els curtmetratges presentats rebran un diploma que acrediti la seva participació en el Concurs de Curtmetratge “Implica’t” 2021.

L’organització del Casal Lambda es reserva el dret d’atorgar un segon i un tercer premi, si la qualitat dels continguts i la quantitat de curts rebuts ho requereixen.

5. INSCRIPCIONS

■ Adreça del Concurs:

Concurs de Curtmetratges “Implica’t”
Casal Lambda
C. Comte Borrell, 22.
08015 Barcelona

■ Dades de contacte i consulta:

Tel: 933 195 550 (de dilluns a dissabte, de 17h a 21h)
Correu electrònic: concurscurts@lambda.cat

6 LLIURAMENT DE MATERIALS

■ El termini màxim per a presentar el curtmetratge i el material documental assenyalat és el 24 de maig de 2021.

■  L’organització es reserva el dret a demanar una altra còpia si la que ha estat presentada no reuneix les condicions tècniques adequades.

■ Les autoritzacions esmentades en l’apartat 2 s’hauran de lliurar entre el dia 1 i el dia 6 de juny del 2021. L’organització es posaria en contacte per tal de demanar aquests documents.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

■ L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol circumstància no especificada en les bases.

■ Presentar-se al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

8. DRETS DE PROMOCIÓ

■ El/s curtmetratge/s premiat/s o que rebin una menció especial per part del jurat podran ser exhibits pel Casal Lambda en totes aquelles ocasions que s’adeqüin a les finalitats de l’entitat, com, per exemple, en qualsevol edició de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià “Fire”, així com la seva presentació en altres certàmens i festivals internacionals de cinema, o en qualsevol altre esdeveniment o actuació que el Casal Lambda consideri adient.

■ Els participants en el curtmetratge (o els seus tutors legals, en el cas de tractar-se de participants menors d’edat en el moment de ser presentat el curtmetratge a concurs) donen el seu permís perquè el Casal Lambda pugui exhibir el seu curtmetratge a través de qualsevol mitjà.

■ Les còpies dels curts que siguin enviades per a participar en aquest concurs, passaran a ser propietat de l’organització del concurs i formaran part dels arxius del Centre de Documentació del Casal Lambda.

■ El professor/a responsable del projecte (o la persona major d’edat en el cas dels casals i d’altres centres) es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets de tercers en les obres presentades.

Assessoria Educativa
Casal Lambda

Barcelona, gener 2021
concurscurts@lambda.cat

Organitzen

Amb el suport de