Concurs de curts contra l’lgtbifòbia: Implica’t

Bases generals del concurs

Implica’t! No et quedis a la cadira!

1. TEMÀTICA I PARTICIPANTS

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la producció de curtmetratges que contribueixin al reconeixement social del col·lectiu LGBT, objectiu fonamental del Casal Lambda. Aquesta convocatòria va dirigida als alumnes de tots els centres educatius de secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments postobligatoris (no universitaris) així com als casals i entitats de joves de Catalunya. Es pretén fomentar la realització de curtmetratges al voltant de temes relacionats amb la violència homòfoba o qualsevol mena de discriminació per raó de l’orientació sexual o identitat de gènere.

2. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS CURTMETRATGES

5 minuts de durada màxima.

  Han de ser inèdits i realitzats durant el curs 2023-2024.

  Format de presentació AVI o MP4.

  Format del lliurament: llapis USB (pendrive) o WETRANSFER al mail concurscurts@lambda.cat.

  Què ha d’incloure el curt:

  Crèdits inicials:

Títol del curtmetratge.

Nom del centre educatiu (casal o altres centres) i la població a la que pertany.

Curs dels/les alumnes participants (o altres dades que es considerin adients en el cas dels casals o d’altres centres).

  Crèdits finals:

Lema del Concurs “Implica’t“: “Implica’t, no et quedis al marge!“

Relació de les persones participants.

  Idioma: qualsevol idioma de l’Estat Espanyol. Però, en qualsevol cas, hauran d’estar subtitulats al català.

  Document adjunt 1, que haurà de constar de:

Títol del curtmetratge.

Nom del centre educatiu (casal o d’altres centres) als que pertanyen els participants.

Nivell escolar dels participants (en el cas dels centres educatius).

Nom i cognoms del professor/a responsable de l’activitat (o, en el cas dels casals, la persona major d’edat responsable del projecte).

Dades de contacte: adreça de correu, adreça de correu electrònic i telèfon.

Breu sinopsi.

Relació de les persones participants en el curtmetratge indicant:

Nom i cognoms.

La seva relació amb el centre (alumne/a, professor/a, personal no docent, pare/mare, tutor/a, familiar…)

Si és major d’edat en el moment de presentar el curtmetratge al concurs.

Funció en el rodatge (actor/actriu, tècnic/a, guionista, maquillador/a, personal de suport, etc…).

  Document adjunt 2, que haurà de constar de:

  Carta del centre educatiu, casal o entitat que acrediti que les persones participants en el curtmetratge pertanyen al centre o entitat esmentada i que s’avala la presentació al Concurs de Curtmetratges “Implica’t”.

Carta signada per les persones responsables del projecte (o de la persona major d’edat, en el cas que ho sigui) que acrediti que disposa de totes les autoritzacions, per part de les persones que hagin intervingut en el projecte, per a la seva presentació en aquest Concurs de Curtmetratges “Implica’t”, amb l’acceptació de les seves bases i que, en cas de resultar guanyadors del concurs o rebre alguna menció especial per part del jurat, cedeixen els seus drets d’imatge i so, amb caràcter universal i sense límit de temps, al Casal Lambda, per a la seva exhibició i difusió.

  En cas que alguna de les persones participants en el projecte sigui menor d’edat, resultarà absolutament imprescindible que la persona responsable del projecte (o la persona major d’edat en el cas dels casals o d’altres centres) faci una menció especial en la que acrediti que disposa de les autoritzacions, en les mateixes condicions esmentades al punt anterior, signades pels responsables legals dels menors participants amb l’acceptació expressa, per la seva part, de que el curtmetratge sigui presentat en aquest Concurs de Curtmetratges “Implica’t” i de l’acceptació d’aquestes bases.

  Fotocòpia del DNI de la persona responsable del projecte.

  Així mateix, la persona responsable del projecte han de garantir que disposen d’una imatge promocional del curtmetratge i que estarien en disposició de cedir-la a l’organització del concurs en cas que el curtmetratge presentat resultés guanyador o revés alguna menció especial per part del jurat.

  En cas que el curtmetratge presentat resultés guanyador i/o rebés una menció especial per part del jurat, el/la professor/a responsable del projecte (o el/la monitor/a major d’edat, en el cas dels casals i d’altres centres) es compromet a lliurar els originals.

L’incompliment de la tramesa del material sol·licitat podrà deixar el curtmetratge fora de concurs.

Tota la documentació serà lliurada per correu electrònic en arxiu de text (docx o pdf) a: concurscurts@lambda.cat.

La documentació original serà guardada pel centre educatiu, casal o entitat de joves. I es lliurarà si cal, a l’organització del concurs.

Tot el material rebut formarà part dels arxius del Centre de Documentació del Casal Lambda.

3. JURAT

  La decisió del jurat es farà pública el llarg de la Programa Educatiu de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià (lgtbi) “Fire!!” 2024 i serà inapel·lable.

El jurat estarà format per membres del Casal Lambda i persones vinculades al cinema professional. Si es considera oportú, el jurat pot declarar el premi desert, o concedir mencions especials.

4. PREMIS

  Premi del Jurat al millor curtmetratge, el qual destaqui pel seu contingut, per la seva realització, o perquè analitzi i aporti millores als valors esmentats a l’apartat 1 d’aquesta convocatòria. El curtmetratge guanyador es projectarà en el transcurs la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià “Fire”, 2024.

Un premi d’una tarja regal de la FNAC valorada 400€ per a l’equip del curt guanyador i a 500€ pel centre educatiu.

Material bibliogràfic i audiovisual de temàtica LGTBI pel centre al qual pertany l’equip guanyador. Serà una aportació de les llibreries Cómplices i Antínous.

Diploma, amb el reconeixement del premi, dirigit al centre educatiu, casal o entitat que avali el projecte.

També es contempla un accèssit guardonat amb una tarja regal de la FNAC de 100€.

Tots els curtmetratges presentats rebran un diploma que acrediti la seva participació en el Concurs de Curtmetratge “Implica’t” 2024.

L’organització del Casal Lambda es reserva el dret d’atorgar un segon i un tercer premia, si la qualitat dels continguts i la quantitat de curts rebuts ho requereixen.  

5. INSCRIPCIONS

Adreça del Concurs:

Concurs de Curtmetratges “Implica’t”
Casal Lambda
C. Comte Borrell, 22.
08015 Barcelona

Dades de contacte i consulta:

Tel: 933 195 550 (de dilluns a dissabte, de 16h a 20h)
Correu electrònic: concurscurts@lambda.cat

6 LLIURAMENT DE MATERIALS

El termini màxim per a presentar el curtmetratge i el material documental assenyalat és el 6 de maig del 2024.

L’organització es reserva el dret a demanar una altra còpia si la que ha estat presentada no reuneix les condicions tècniques adequades.

Les autoritzacions esmentades en l’apartat 2 (els dos documents adjunts) s’hauran de lliurar només si l’organització es posa en contacte.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol circumstància no especificada en les bases.

Presentar-se al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

8. DRETS DE PROMOCIÓ

El/s curtmetratge/s premiat/s o que rebin una menció especial per part del jurat podran ser exhibits pel Casal Lambda en totes aquelles ocasions que s’adeqüin a les finalitats de l’entitat, com, per exemple, en qualsevol edició de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià “Fire”, així com la seva presentació en altres certàmens i festivals internacionals de cinema, o en qualsevol altre esdeveniment o actuació que el Casal Lambda consideri adient.

Els participants en el curtmetratge (o els seus tutors legals, en el cas de tractar-se de participants menors d’edat en el moment de ser presentat el curtmetratge a concurs) donen el seu permís perquè el Casal Lambda pugui exhibir el seu curtmetratge a través de qualsevol mitjà.

Les còpies dels curts que siguin enviades per a participar en aquest concurs, passaran a ser propietat de l’organització del concurs i formaran part dels arxius del Centre de Documentació del Casal Lambda.

La persona responsable del projecte es responsabilitzarà de possibles reclamacions de drets de tercers en les obres presentades.

Assessoria Educativa
Casal Lambda

Barcelona, octubre 2022
concurscurts@lambda.cat

Organitzen

Amb el suport de