Casal Lambda; espais segurs per a totes les persones usuàries

L’Equip d’Assessorament Confidencial es tracta d’una figura del Casal Lambda encarregada de canalitzar totes les queixes i que es puguin donar en relació a les conductes no desitjades que es puguin realitzar dins l’àmbit d’actuació del Casal Lambda.

Acord amb la normativa interna del Casal Lambda, l’EAC s’encarrega de realitzar el Dictamen del Procediment de Règim Intern sancionador i qualsevol altra funció que s’estableixi en futurs Protocols sancionadors del Casal Lambda.

La seva funció és garantir la celeritat i l’agilitat dels procediments sancionadors interns, així com, vetllar per a la protecció al dret a la intimitat i la confidencialitat de les persones afectades.

L’Equip es caracteritza per la confidencialitat de les seves actuacions.

L’EAC consta de tres assessors confidencials que treballen de manera voluntària i que canalitzaran les queixes i/o denúncies relatives a les possibles conductes d’assetjament o infractores dels reglaments de règim intern que es puguin desenvolupar dins del marc de les activitats del Casal Lambda.

Es tracta de persones de plena confiança i respectuoses amb els principis i objectius del Casal Lambda. Les quals tenen per objectiu:

  • Garantir les bones conductes entre els usuaris del casal.
  • Ajudar a garantir que el Casal Lambda sigui un espai lliure d’agressions sexistes o lgtbifóbiques ja sigui en les actuacions amb les treballadores, voluntàries, usuàries o amb terceres persones alienes.
  • Vetllar per la seguretat de les usuàries, voluntàries i treballadores del Casal Lambda en qualsevol activitat dins del marc del Casal Lambda.

Tenen potestats per dirigir-se al EAC qualsevol persona usuària, voluntariat, soci/a o persones treballadores del Casal Lambda, amb independència de la seva posició dins l’associació, sempre i que hagin pogut tenir coneixement directe amb els fets, amb l’objectiu d’obtenir informació necessària per a gestionar el conflicte.

Per tant et pots dirigir si:

  • S’és coneixedor d’algun conducta contraria a les normes internes del Casal Lambda

  • S’ha estat objecte de possibles agressions, mal tractes, conductes discriminatòries, vexatòries, o qualsevol conducta que pugui vulnerar la seva autonomia dins del marc de les activitats del Casal Lambda.

  • Considera que s’ha d’investigar tractes indeguts.

Entre d’altres conductes regulades dins dels Reglaments o Protocols del Casal Lambda.

Si vols contactar amb nosaltres escriu-nos al següent correu: eac@lambda.cat .

No obstant, també et pots adreçar a juridica@lambda.cat que ho notificaran al EAC amb celeritat i confidencialitat.

Aquesta normativa es podrà trobar enviant un correu a atencio@lambda.cat, així com als correus de jurídica o del EAC ja mencionats.